Rowers on Lake Aa

Roeiers op de Aasee

Erik Lindner

Erik Lindner

Erik Lindner (The Netherlands, 1968) made his poetic debut in 1996 with the collection Tramontane. Since then, he has published five poetry collections, of which the most recent is Acedia (De Bezige Bij, 2014). In 2013, his first novel, Naar Whitebridge (To Whitebridge) was published. In his poetry, images play a central role. According to Nico Bleutge in the Süddeutsche Zeitung, Lindner ‘succeeds not only in destabilizing our patterns of language and perception, but also in sharpening the senses and attuning them to the possible.’ His poems have appeared in German, French and Italian translation. The collection of translations by Rosemarie Still Nach Akedia (Matthes & Seitz Verlag Berlin, 2013) was highly commended by the Deutsche Akademie for Sprache und Dichtung. Lindner is a co-founder and editor of Terras, a magazine for international literature and art. He works as a writer and critic.

Close

Münster All citybooks

Download the ePub Print

Roeiers op de Aasee


Steigers midden in het meer
wedstrijdnummers en ballonnen

ribbelingen op het water

een roeier die de armen kruist
de bladen op het water houdt
leunt achterover en trekt aan de riemen
en buigt voorover en duwt ze op

het zachte piepen van de riemen door de dollen
het klotsen van het water

planten die in het water hangen
drijven met de stroom mee

gespetter van vleugels op het meer
gekwaak van kikkers in het park.

 

 

Waar denk je aan als je over straat loopt?
waar ik aan denk

een boom staat, houdt zijn vracht omhoog

hoe een kikker kwaakt: eerst zompig geklaag
dan vrolijk tikkend gehinnik

de lantaarns aan de overkant
een roeier door de schemer

het water dat de kade uitzicht teruggeeft

water dat in het donker onzichtbaar is
stilte, omdat er geen land maar water is.

 

 

Als een lap die dubbel klapt stijgt een reiger op
slaat zijn vleugels uit en hangt in de lucht

golven naar het einde van het meer

het krijsen van de aanvoerder
het zuchten van de roeiers

de echo uit de speakers

een helikopter verdwijnt achter de bomen
een hond drinkt klokkend uit een kom

knipperlichten van een laadwagen
neon op de hoek van een flat
stapels kuipstoelen in het gras.

 

 

Water dat ik moet kunnen zien
om mezelf kwijt te maken

afbrokkelen van contouren
de grens tussen ribbelingen en glad oppervlak

witte wolken op het water
kringen die uitdijen op de golven

de spieren onder de huid
het ruwe hout in de handpalmen

het vouwpatroon van de waterspiegel
bandensporen door het gras.

 

 

Wat is de melodie die ik telkens zing
waarin ik het lied niet meer herken?

synchrone slagen van bladen op het water
een koet die met zijn vleugels slaat terwijl hij landt

bomen die boven de oever hangen
en de kade afschermen

oranje vuilcontainers op een rij in het gras

het licht midden op het meer, de trillende bladeren
het golvend oppervlak

water dat nergens in het bijzonder naar op weg is.

 

 

Koelte op de armen
op beide wangen, in de nek

water dat mijn zicht terugkaatst

de schilder die ons bedriegt
met wat hij in het water ziet

blauwgrijze luchten
trillende oppervlaktegolven
de overkant dichtbij, het meer een kanaal

een boot draait
over de breedte van het water

gedruppel van vissen die boven de oppervlakte springen
een bemoste boomstronk schommelt

het kraken van de steiger
het kwaken van een eend

mist in dunne watten op het gras
door het bos de sirenes van de kermis.

 

 

De fietsers, het geraas van de elektrische grasmaaier, het meisje met het blauwe haar, de betonnen kogels, de balustrades, de groenvoorzieningen, de publieke zwembaden, de konijnen, de bankjes, de sculpturen, de geparkeerde auto’s, de zebrapaden, de stadsbussen, de tekens op de schuinstaande grafstenen, de bloemperken, de archieven, bibliotheken, gehoorzalen, de balkons met plastic stoelen, de ijzeren leuningen, de treden, de verkeersborden, de promenades – maar wat gebeurt er op de promenades, wat doet men er anders dan voorbijgaan – de historische informatie, de palen die met een band een jonge boom rechthouden, de hondenriemen, de rotondes, de winkels, de plaveien, de terrassen, de inbedrijfstellingstijden op de parkeermeters, de stellages, de renovaties, de stenen – wat zit er onder de stenen, de aarde is zwart, rul, mul, klevend, hard – de façades, de afzettingen met bouwlampen, de vakwerkmuren, de priëlen, de rolstoelvriendelijke opgangen, de knotwilgen, de schoolklassen, de schuttingen, de modezaken, de bloembakken, de gaanderijen, regen, de wolken, de kinderwagens, de bushaltes, de plastic kratten, de uitklapborden, de containers, de zon.

 

 

Eenden baden in ondergelopen gras

een vierkante toren tussen de bomen
een spitse toren steekt er boven uit

water dat in de schemer dik lijkt
en langs me voortdrijft als olievlek
het donkere bos in tweevoud

water dat groen de steiger flankeert
oranje licht onder de brug kleurt het meer rood
ribbelingen wissen het schijnsel

het voetpad onder water
geluiden uit de stad over de badkuip van het meer.

 

 

De reep licht op het pad
het bos uit, de dag in

het water dat ik nodig heb
om mezelf kwijt te raken

roeiboten op hun kop
zestien riemen op het pad
eenden bijeen in het gras

joggers in het donker

het grijs van de wolken
en het grijs van het water
en het grijs van de regen ertussen

de wind steekt op
als het onweer voorbij is.

 

 

Lamplicht valt weg tegen de reflectie van de zon
vogels kwetteren op de oever

een vrouw schuift haar zwarte wollen trui omhoog
en krabt zich op haar buik
een man in duikerspak demonteert een steiger

een hond aan een lange lijn
een vrouw met op haar shirt een hart

een man, een vrouw – acht kreunende roeiers

lampen in het rozenperk die langzaam
het licht uit de lucht nemen
zoals water het teveel in mij wegneemt

de luidspreker onder de brug
het koord vlak boven de sloot.

Download the ePub Print

Ruderer auf dem Aasee


Stege mitten im See
Startnummern und Ballons

Gekräusel auf dem Wasser

ein Ruderer, der die Arme kreuzt
die Ruderblätter aufs Wasser legt
lehnt sich zurück und zieht an den Riemen
beugt sich vor und drückt sie hoch

das leise Quietschen der Ruder in den Dollen
das Klatschen des Wassers

Pflanzen, die im Wasser hängen
treiben mit der Strömung

Flügelgespritze auf dem See
Froschgequarre im Park.

 

 

Woran denkst du, wenn du durch die Straßen gehst?
woran ich denke

ein Baum steht, hebt seine Last in die Höhe

wie ein Frosch quarrt: erst sumpfig dumpfes Klagen
dann fröhlich klickendes Wiehern

die Laternen gegenüber
ein Ruderer in der Dämmerung

das Wasser, das dem Kai Aussicht wiedergibt

Wasser, unsichtbar im Dunkel
Stille, denn da ist kein Land, nur Wasser.

 

 

Wie ein Lappen, der sich faltet, steigt ein Reiher auf
breitet die Flügel aus und hängt in der Luft

Wellen zum Ende des Sees hin

die Rufe des Steuermanns
das Ächzen der Ruderer

das Echo aus den Lautsprechern

ein Hubschrauber verschwindet hinter den Bäumen
ein Hund schlabbert Wasser aus einem Napf

flackernde Blinker eines Lieferwagens
Neon an der Ecke eines Hochhauses
Schalenstühle gestapelt im Gras.

 

 

Wasser, ich muss es sehen können
um mich los zu werden

Abbröckeln von Umrissen
die Grenze zwischen Gekräusel und glatter Oberfläche

weiße Wolken auf dem Wasser
Kreise, die sich auf den Wellen ausdehnen

die Muskeln unter der Haut
in den Handflächen das raue Holz

das Faltenmuster des Wasserspiegels
Reifenspuren im Gras.

 

 

Welche Melodie singe ich ständig
in der ich das Lied nicht mehr erkenne?

synchrones Eintauchen der Ruder ins Wasser
ein Blässhuhn, das beim Landen mit den Flügeln schlägt

Bäume, die übers Wasser hängen
und das Ufer verdecken

orangene Müllcontainer, aufgereiht im Gras

das Licht mitten auf dem See, die zitternden Blätter
die gewellte Fläche

Wasser, das nirgendwohin unterwegs ist.

 

 

Die Kühle auf den Armen
auf beiden Wangen, im Nacken

Wasser, das meinen Blick reflektiert

der Maler, der uns täuscht
mit dem, was er im Wasser sieht

blaugrauer Himmel
zitternde Wellen an der Oberfläche
das andere Ufer nah, der See ein Kanal

ein Boot macht eine Kehrtwendung
über die ganze Breite des Sees

Wassertropfen von springenden Fischen
ein bemooster Baumstrunk dümpelt

das Knarren des Stegs
das Quaken einer Ente

Nebel in dünnen Schlieren auf dem Gras
Kirmessirenen durch den Wald.

 

 

Die Radfahrer, der Lärm des elektrischen Rasenmähers, das Mädchen mit blauen Haaren, die Betonkugeln, die Geländer, die Grünflächen, die öffentlichen Schwimmbäder, die Kaninchen, die Bänke, die Skulpturen, die parkenden Autos, die Zebrastreifen, die Stadtbusse, die Zeichen auf den schrägstehenden Grabsteinen, die Blumenrabatten, die Archive, Bibliotheken, Hörsäle, die Balkone mit Plastikstühlen, die Eisenbrüstungen, die Stufen, die Verkehrsschilder, die Promenaden – aber was geschieht auf den Promenaden, was tut man dort außer vorbeizugehen – die Informationstafel, die Pfähle, die einem jungen Baum Halt geben, die Hundeleinen, Kreisverkehr, die Geschäfte, das Kopfsteinpflaster, die Straßencafés, die Betriebszeiten der Parkuhren, die Gerüste, die Renovierungen, die Steine – was ist unter den Steinen, die Erde ist schwarz, locker, trocken, klebrig, hart – die Fassaden, die Absperrungen mit Baulampen, das Fachwerk, die Lauben, die rollstuhlfreundlichen Zugänge, die Kopfweiden, die Schulklassen, die Zäune, die Modeläden, die Blumenkübel, die Galerien, Regen, die Wolken, die Kinderwagen, die Bushaltestellen, die Plastikeinkaufskörbe, die Stelltafeln, die Container, die Sonne.

 

 

Enten baden im überschwemmten Gras

ein viereckiger Turm zwischen den Bäumen
ein spitzer Turm ragt heraus

Wasser, das im Dämmerlicht dick wirkt
und an mir vorübertreibt als Ölfleck
doppelt der dunkle Wald

Wasser, das grün den Steg flankiert
orangenes Licht unter der Brücke färbt den See rot
Gekräusel tilgt den Widerschein

der Pfad unter Wasser
Geräusche aus der Stadt über der Badewanne des Sees.

 

 

Der Lichtstreifen auf dem Pfad
hinaus aus dem Wald, hinein in den Tag

das Wasser, das ich brauche
um mich los zu werden

Ruderboote, umgedreht
sechzehn Ruder auf dem Pfad
Enten zusammen im Gras

Jogger im Dunkeln

das Grau der Wolken
und das Grau des Wassers
und das Grau des Regens dazwischen

der Wind frischt auf
wenn das Gewitter vorbei ist.

 

 

Lampenlicht verschwindet in der Spiegelung der Sonne
Vögel zwitschern am Ufer

eine Frau schiebt ihren schwarzen Wollpulli hoch
und kratzt sich am Bauch
ein Mann im Taucheranzug baut einen Steg ab

ein Hund an einer langen Leine
eine Frau mit einem Herz auf dem T-Shirt

ein Mann, eine Frau – acht keuchende Ruderer

Lampen im Rosenbeet, die langsam
das Licht in der Luft schlucken
so wie Wasser das Zuviel in mir aufnimmt

der Lautsprecher unter der Brücke
das Zielband direkt über dem Fluss.

 

 

Aus dem Niederländischen von Rosemarie Still

Podcast gelesen von Anna Eble


Rosemarie Still, geb. in Karlsruhe, Ausbildung zur Buchhändlerin, war von 1971 bis 1985 in Amsterdam, übersetzt Prosa, Lyrik und Theaterstücke aus dem Niederländischen. Sie lebt in Berlin. Ihr übersetzerisches Werk wurde mit dem Martinus-Nijhoff-Preis ausgezeichnet. Sie übersetzte u.a. Lucebert, Hugo Claus, Cees Nooteboom, Erik Lindner.

Print

Roeiers op de Aasee.

La version originale neérlandais ‘Roeiers op de Aasee’ ainsi que les traductions alllemand e anglais sont disponibles sur le site.

Download the ePub Print

Rowers on Lake Aa


Jetties in the middle of lake
race numbers and balloons

ripples across the water

a rower who crosses her arms
holds the blades still on the water
leans back and pulls the oars
and bends forward and pushes them upward

the quiet squeak of the oars through the rowlocks
the slapping of the water

plants dangling into the water
float downstream

patter of wings on the lake
croaking of frogs in the park.

 

 

What are you thinking while you walk down the street?
this is what I’m thinking

a tree standing there, holding up its load

how a frog croaks: first a squelchy whinging
then a jocular tick-tock cackle

the streetlights on the other shore
a rower in the gloaming

water which returns sight to the quayside

water which is invisible in the dark
silence, since there’s no land, just water.

 

 

Like a folding rag a heron takes flight
spreads its wings and hovers in the air

wavelets till the end of the lake

the yelling of the cox
the grunting of the rowers

the echo from the speakers

a helicopter vanishes behind the trees
a dog slurps loudly from a bowl

flashing lights of a flatbed truck
neon on the corner of an apartment block
stacks of bucket chairs in the grass.

 

 

Water that I need to see
so I can lose myself

jagging of contours
the border between ripples and smoothness

white clouds on the water
rings expanding on the waves

the muscles under their skin
the raw wood in their palms

creases across the waterline
tyre tracks through the grass.

 

 

What’s the tune I keep singing
whose song I no longer recognise?

synchronised blade-strokes on the water
a coot beating its wings as it lands

trees that dangle over the banks
and hide the waterside path

orange bins lined up in the grass

the light in the middle of the lake, the quivering leaves
the undulating surface

water heading nowhere special.

 

 

Coolness on the arms
on both cheeks, in the back of the neck

water that reflects my sight

the painter tricking us
with what he sees in the water

blue-grey skies
the shiver of surface waves
the far side near, the lake a canal

a boat turns
across the breadth of the water

dripping of fish which jump above the surface
a mossy tree-stump sways

the creaking of the jetty
the quacking of a duck

mist in cotton-wool wisps on the grass
through the woods the sirens of the fairground.

 

 

The cyclists, the buzz of the electric mower, the girl with blue hair, the concrete globes, the railings, the green spaces, the public swimming pools, the rabbits, the benches, the sculptures, the parked cars, the zebra crossings, the buses, the characters on the slanting tombstones, the flowerbeds, the archives, libraries, concert-halls, the balconies with plastic chairs, the iron handrails, the steps, the traffic signs, the promenades – but what happens on the promenades, what do you do there besides walking by – the historical information, the stakes with ties holding saplings upright, the dog-leads, the roundabouts, the shops, the paving-stones, the terraces, the starting times on the parking meters, the scaffolding, the rebuilding, the stones – what lies under the stones, the earth is black, crumbly, gritty, sticky, hard – the facades, the chain-link and the construction lights, the half-timbering, the gazebos, the wheelchair ramps, the pollarded willows, the school-groups, the fences, the clothes shops, the flower tubs, the arcades, rain, the clouds, the pushchairs, the bus stops, the plastic crates, the pavement signs, the skips, the sun.

 

 

Ducks bathe in flooded grass

a square tower between the trees
a steeple juts above it

water seems viscous in the twilight
and drifts past me like an oil-spill
the dark woods in duplicate

water hemming the jetty green
orange light under the bridge shading the lake red
ripples wipe away the gleam

the footpath under water
sounds from the city across the bathtub of the lake.

 

 

The stripe of light on the path
out of the woods, into the day

the water that I need
for me to lose myself

rowing boats on their heads
sixteen oars on the path
ducks in a huddle in the grass

joggers in the darkness

the grey of the clouds
and the grey of the water
and the grey of the rain in between

the wind rises
after the thunder has passed.

 

 

Streetlight is lost in reflected sun
birds twitter on the bank

a woman pushes up her black woollen sweater
and scratches her belly
a man in a wetsuit dismantles a jetty

a dog on a long lead
a woman with a heart on her T-shirt

a man, a woman – eight rowers groaning

lamps in the rose-bed which slowly
leach the light out of the air
like water washing excess out of me

the loudspeaker under the bridge
the cord slung across the watercourse.

 

 

Translated by Francis R. Jones
Podcast read by Richard Wells


Francis Jones translates poetry from Dutch and Bosnian/Croatian/Serbian into English. He has also translated from Hungarian, Russian, Papiamentu and Sranan, and into Geordie and Yorkshire dialect. His translations have won about 14 prizes to date. As Reader in Translation Studies at Newcastle University, Francis Jones trains translators and interpreters, and researches poetry translation
(www.ncl.ac.uk/sml/staff/profile/francisjones.html#background).