Frosina Stojkovska

As long as she can remember, Frosina Stojkovska ( Skopje, 1986) has been surrounded by the amazing world of art, so naturally her mind kept dwelling on it. She studied Macedonian and Southslavic Literature and Spanish Language and Literature at the St. Kiril and Metodij University in Skopje. Stojkovska writes and translates from and into Spanish, English and Serbian, plays the piano and acts on stage as a member of the theatrical group Normal_No. In an attempt to find the fastest and most efficient way of expressing and communicating, she threw herself at exploring what she calls instant-art: short stories, movies and photographs.

In her never-ending pursuit of the perfect moment, the one that will capture all her love and hate for the world, citybooks is the first large project that will publicly introduce her as a photographer.

 

Откако се сеќава, Фросина Стојковска (Скопје, 1986) е опкружена со чудесниот свет на уметноста, па природно нејзиниот ум постојано се навраќа на неа. Студирала Македонска книжевност и јужнословенски книжевности и Шпански јазик и книжевност на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Стојковска пишува и преведува од и на Шпански, Англиски и Српски, свири пијано и глуми како член на театарската група Нормал_Но. Во обидот да го најде најбрзиот и најефикасниот начин за изразување и комуницирање, се препушта во истражувањето на она што го нарекува инстант-уметност: кратки раскази, филмови и фотографии.

Во нејзината бескрајна потрага по совршениот момент, оној кој ќе ги долови целата нејзина љубов и омраза за светот, citybooks е првиот голем проект кој јавно ќе ја претстави како фотограф.